Stacks Image 6558

recyklačná spoločnosť

Stacks Image 6566

electrorecycling company

Stacks Image 6574

компанию по переработке

@import((rwml-menu))
BOMATBOMATБОМАТ
HISTÓRIA - SÚČASNOSŤHISTORY - PRESENTИСТОРИЯ - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
OBCHODNÉ PODMIENKYBUSINESS CONDITIONSКОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
SLUŽBYSERVICIESУСЛУГИ
FOTOPHOTOФОТОГАЛЕРЕЯ
RECYKLÁCIARECYCLINGУТИЛИЗАЦИЯ

Obciam a mestám ponúkame:

 • zber elektroodpadu z domácností, za ktorý vám zaplatíme
 • bezplatný odvoz elektroodpadu z domácností
 • bezplatné vybavenie potrebných administratívnych dokumentov (dodací list, sprievodný list nebezpečných odpadov a pod.)
 • bezplatné poradenstvo v odpadoch

Právnickým osobám ponúkame:

 • bezplatný odber elektroodpadu z domácností
 • elektroodpad, ktorý nie je elektroodpadom z domácností ( vyradené rozvodné skrine, ovládacie pulty, telefónne ústredne, kontrolná a meracia technika, zdravotná technika,...)
 • technologický elektroodpad ( zmätky a odpad z elektrovýroby, a pod.)
 • bezplatné vybavenie potrebných administratívnych dokumentov (dodací list, sprievodný list nebezpečných odpadov a pod.)
 • bezplatné poradenstvo v odpadoch

Fyzickým osobám ponúkame:

 • bezplatný odber elektroodpadu priamo v priestoroch prevádzky
 • zhodnocovania odpadov vo Veľkom Orvišti
 • potvrdenie obratom o elektroodpade
Preberacie podmienky klímy:

Spracovanie iných zariadení na ventiláciu a klimatizáciu – predmetom spracovania sú len stacionárne klimatizačné zariadenia (1.18) zbavené chladiva, ktoré je odoberané v mieste inštalácie. Pri preberaní iných zariadení na klimatizáciu sa od ich držiteľa vyžaduje prehlásenie o odstránení chladiva právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá je držiteľom Certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi Certifikačného orgánu pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku.

Offering to towns and villages:

 • electronic waste collection from households, for which we will pay you
 • free transport of electronic waste from households
 • obtaining necessary administrative documents (delivery note, the accompanying letter to hazardous wastes, etc.) for free
 • free advice on waste

Offering to business:

 • free collection of electronic waste from households
 • electronic waste, which is not electronic waste from households (locked cabinets, control cabinets, telephone exchanges, control and measuring technology, medical technology, ...)
 • technological electronic waste (by-products of electronic production etc).
 • obtaining of necessary administrative documents (delivery note, the accompanying letter of hazardous wastes, etc.) for free
 • free advice on waste

Offering to individuals:

 • free collection of electronic waste directly in the premises
 • waste processing in Velke Orviste
 • confirmation of disposal of electronic waste

Мы предлагаем населенным пунктам и городам:

 • сбор электрических отходов в домохозяйствах, за который мы заплатим
 • бесплатный отвоз электрических отходов из домохозяйств
 • бесплатное оформление необходимых административных документов (поставочный лист, сопроводительный лист об опасных отходах и т.п.)
 • бесплатные консультации по отходам

Мы предлагаем юридическим лицам:

 • бесплатный сбор электрических отходов в домохозяйствах
 • электрические отходы, которые не являются электрическими отходами из домохозяйств ( списанные распределительные щиты, пульты управления, телефонные станции, контрольная и измерительная техника, медицинская техника,...)
 • технологические электрические отходы (мелкие отходы электропроизводства и т.п.)
 • бесплатное оформление необходимых административных документов (поставочный лист, сопроводительный лист об опасных отходах и т.п.)
 • бесплатные консультации по отходам

Мы предлагаем физическим лицам:

 • бесплатный сбор электрических отходов непосредственно в помещениях предприятий
 • переработка отходов во Вельком Орвиште
 • выдача справки об электрических отходах