@import((rwml-menu))
BOMATBOMATБОМАТ
HISTÓRIA - SÚČASNOSŤHISTORY - PRESENTИСТОРИЯ - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
OBCHODNÉ PODMIENKYBUSINESS CONDITIONSКОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
SLUŽBYSERVICIESУСЛУГИ
FOTOPHOTOФОТОГАЛЕРЕЯ
RECYKLÁCIARECYCLINGУТИЛИЗАЦИЯ
Stacks Image 4275

recyklačná spoločnosť

Stacks Image 4283

electrorecycling company

Stacks Image 4291

компанию по переработке

@import((rwml-menu))
Odpadom
   je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Nakladanie s odpadmi
    je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia.
Zhodnocovanie odpadov
    sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych chemických alebo biologických vlastností odpadov.
Zneškodňovanie odpadov
   je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
Recyklácia a spracovanie elektroodpadu
   je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely.
Spracovanie elektroodpadu
   je každá činnosť po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž a šrotovanie na účel spätného získavania komponentov, konštrukčných dielcov, spotrebných dielcov, materiálov a látok a všetky ďalšie činnosti vykonané na účely zhodnotenia, opätovného použitia alebo environmentálneho vhodného zneškodnenia elektroodpadu.


Technológia zhodnocovania elektroodpadu v spoločnosti BOMAT, s.r.o. pozostáva z dvoch hlavných procesov:


stacks_image_788

a)    Manuálna demontáž elektroodpadu
Tento technologický proces je vykonávaný na  Dielni mechanickej demontáže. Pri manuálnej demontáži sa používa rôzne elektrické, pneumatické a iné náradie. Výstupom manuálnej demontáže sú:

  • prednostne odobraté súčiastky a materiály v zmysle zákona,
  • vytriedené materiály, ktoré sú dodávané zmluvným partnerom ako druhotné suroviny na materiálové a energetické zhodnotenie (kusové železné a neželezné kovy, plasty a pod.),
  • časti, ktoré je potrebné ďalej spracovať na recyklačnej linke (obrazovky, plošné spoje, káble a pod.),
  • zvyškový, nevyužiteľný odpad na zneškodnenie.

stacks_image_789
b)    Spracovanie oddelených častí na recyklačnej linke
Recyklačná linka pozostáva z jednoúčelových zariadení na recykláciu obrazovkového skla, drviacich zariadení, fluidného separačného zariadenia a prípadne ďalších špeciálnych zariadení. Výstupom z tohto technologického je drť skla, železných a neželezných kovov, plastov a pod., ktorá je využiteľná ako druhotná surovina. Tento technologický proces je vykonávaný na Dielni recyklačných technológií. Po dovoze odpadu na prevádzku je elektroodpad roztriedený a odvážený na certifikovanej váhe, hmotnosť je zaznamenaná na vážny lístok. Roztriedený elektroodpad je  uskladnený v požadovanom členení v Sklade elektroodpadu. Príjem na sklad sa zaznamenaná do Skladovej evidencie. Látky a časti elektroodpadu s obsahom nebezpečných látok sú skladované v sklade nebezpečných odpadov a následne zhodnocované alebo zneškodňované u zmluvných partnerov.
Waste
   is a movable thing – which the holder is discarding, intends to discard or is in accordance with the law, or special rules, required to discard.
Dealing with waste
   is the collection, transport, recovery and disposal of waste, including after-care of disposal sites.
Using the waste
   (doing things to make it useful)
   are the activities leading to the use of physical chemical or biological properties of waste.
Disposal of waste
   is managing it in a way which does not harm the environment or endangers the health of people.
Recycling and processing electronic waste
   is to reuse materials and substances derived from electronic waste in the production process for the original purpose or for other purposes.
Processing electronic waste
   is any action after it has been passed to the processor of the electronic waste to remove the harmful substances, dismantling and scrapping for the purpose of recovery of components, structural parts, consumable parts, materials and substances and any other operation carried out for the purpose of recovery, re-use or suitable environmental disposal of the electronic waste.Technology of (recovery) electronic waste in company BOMAT, s.r.o. consists of two main processes:


stacks_image_1954

a)    Manual dismantling of electronic waste
The technological process is carried out in the Workshop of mechanical disassembly. Manual dismantling uses electronic, pneumatic, and other tools . The output of the manual dismantling:

  • preferentially removed components and materials in accordance with the law,
  • graded and sorted recycled materials are supplied to the contracting partners for material and energetic use
  • (pieces of iron and non-ferrous metals, plastics, etc.),
  • parts, which are to be further processed one the recycling line (screen, printed circuits, cables, etc.),
  • residual, non-recoverable waste for disposal.


stacks_image_2006
b)    Processing of separate parts on the recycling line
The recycling line consists of dedicated facilities for the recycling of screen glass, crushing devices, a fluid separation device and other specialist equipment. The output of this technological process is a crush of glass chippings, crush of ferrous and non-ferrous metals, crush of plastics and so on, which can be used as secondary raw materials. This technological process is carried out at our workshop of recycling technology.
After the waste is delivered for operation it is separated and weighed on certified scales and the weight is recorded on a weighing ticket. Separated waste is stored as needed in the Electronic waste warehouse. Warehouse receipt shall be recorded in the stock records.
Substances and parts of electronic waste with the contents of dangerous substances are stored in the warehouse of hazardous waste and subsequently recovered or disposed of by the contracting partners.

Отходами


   являются движимые предметы, от которых держатель отходов избавляется, хочет избавиться или обязан от них избавиться в соответствии с этим законом или особыми нормами.

Обращение с отходами


    представляет собой сбор отходов, перевозку отходов, переработку отходов и ликвидацию отходов, включая уход за местом ликвидации.

Переработка отходов


    это деятельность, приводящая к использованию физических, химических или биологических свойств отходов.

Ликвидация отходов


   это такое обращение с ними, которое не наносит ущерб окружающей среде и не ставит под опасность жизнь людей.

Утилизация и переработка электрических отходов


   это повторная переработка материалов и веществ, полученных из электрических отходов в производственном процессе, для использования в первоначальных целях или в иных целях.

Переработка электрических отходов


   это каждая деятельность после того, как электрические отходы были переданы в организацию, перерабатывающую электрические отходы, по устранению вредных веществ, демонтажу и раздроблению в целях повторного получения компонентов, деталей конструкций, расходных деталей, материалов и веществ и по выполнению всей другой деятельности, осуществляемой в целях переработки, повторного применения или ликвидации электрических отходов, приемлемой для окружающей среды.

stacks_image_1954 Технология переработки электрических отходов в компании OOO «BOMAT» состоит из двух основных процессов:a).    Ручной демонтаж электрических отходов
Этот технологический процесс выполняется в мастерской механического демонтажа. При ручном демонтаже применяются различные электрические, пневматические и иные инструменты. На выходе ручного демонтажа имеются:


в первую очередь снятые детали и материалы в соответствии с законом,
отсортированные материалы, которые поставляются договорным партнером в качестве вторичного сырья для материальной и энергетической переработки (поштучные металлы с содержанием железа и без содержания железа, пластмассы и т.п.),
части, которые необходимо далее переработать на утилизационной линии (экраны, печатные платы, кабели и т.п.), остаточные, не применимые отходы, предназначенные для ликвидации.

stacks_image_2006

б).    Переработка отсортированных частей на утилизационной линии
Утилизационная линия состоит из специальных устройств для утилизации стекла экранов, дробильных устройств, флюидного сепарационного устройства и возможных других специальных устройств. На выходе технологии находятся стекольный бой, дробленые металлы с содержанием железа и без содержания железа, пластмасса и т.п., которые используются в качестве вторичного сырья. Этот технологический процесс проводится в мастерской утилизационных технологий. После поступления отходов на предприятие электрические отходы сортируются и взвешиваются на сертифицированных весах, масса отмечается в весовой ведомости. Рассортированные электрические отходы хранятся в требуемом расчленении на складе электрических отходов. Приемка на склад отмечается в учетном журнале склада. Вещества и части электронных отходов, содержащие опасные вещества, хранятся на складе для опасных отходов, их последующая переработка или ликвидация проводятся у договорных партнеров.

Фотогалерея